Skippa sidhuvud och gå vidare.
Visar 24 av 47 produkter
12

Källsortering och avfallshantering är viktiga delar av att ta hand om vår miljö. Genom att sortera vårt avfall på rätt sätt kan vi återvinna material och minska mängden avfall som hamnar på deponi. Det finns olika fack för olika typer av avfall, som plast, papper, glas och metall. Genom att återvinna dessa material kan vi spara på naturresurser och minska energiförbrukningen. Dessutom är det viktigt att vara medveten om farligt avfall och att det tas om hand på ett säkert sätt. Genom att alla gör sin del kan vi tillsammans bidra till en renare och mer hållbar miljö.

Vanliga frågor om Källsortering & avfallshantering

Vad är skillnaden mellan källsortering och återvinning?

Källsortering och återvinning är två olika steg i hanteringen av avfall och material. Källsortering innebär att man separerar olika typer av avfall redan vid källan, det vill säga hemma eller på arbetsplatsen. Det kan innebära att man sorterar ut papper, plast, glas, metall och annat avfall för att underlätta återvinning.

Återvinning å andra sidan är processen där man tar avfallet som har källsorterats och omvandlar det till nya produkter eller material. Det kan innebära att man smälter ner metaller för att tillverka nya produkter, återvinner plast för att göra nya plastprodukter eller maler ner papper för att tillverka nytt papper.

Så kort sagt, källsortering är det första steget där man separerar avfall vid källan, medan återvinning är processen där man omvandlar det källsorterade avfallet till nya produkter eller material.

Vad menas med avfallshantering?

Avfallshantering syftar på processen för insamling, transport, behandling och bortskaffande av avfall på ett säkert och miljömässigt hållbart sätt. Målet med avfallshantering är att minimera avfallsmängden, återvinna så mycket som möjligt och säkerställa att avfallet som inte kan återvinnas eller återanvändas hanteras på ett sätt som inte skadar miljön eller människors hälsa.

Hur delas avfall in i kategorier?

Avfall kan delas in i olika kategorier baserat på dess egenskaper och hur det kan behandlas. Här är några vanliga kategorier:

1. Hushållsavfall: Detta är avfall som genereras i hushåll, till exempel matrester, förpackningar, tidningar och kläder.

2. Farligt avfall: Detta inkluderar avfall som kan vara skadligt för människor eller miljön, som kemikalier, batterier, elektronik och läkemedel.

3. Bygg- och rivningsavfall: Detta är avfall som uppstår från bygg- och rivningsprojekt, till exempel betong, trä, metall och isolering.

4. Biologiskt avfall: Detta inkluderar organiskt material som kan brytas ned, till exempel matavfall och trädgårdsavfall.

5. Återvinningsbart avfall: Detta är avfall som kan återvinnas och omvandlas till nya produkter, till exempel papper, glas, plast och metall.

6. Industriavfall: Detta är avfall som genereras i industriella processer, till exempel kemikalier, restprodukter och förorenat vatten.

Genom att dela in avfall i olika kategorier kan vi bättre hantera och behandla det på ett sätt som är miljömässigt och ekonomiskt hållbart.